DISTRIKTET

Om oss:

Vi är omkring 1000 medlemmar i Vi unga Stockholm som själva planerar, genomför och leder spännande arrangemang – och sitter på viktiga styrelseposter. Vi vet att unga kan, vill och vågar bestämma över sina egna aktiviteter.

Vår vision

”Att alla barn och ungdomar ska få utvecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer”

 

Om demokrati

Vi strävar efter representation och bredd bland våra medlemmar. Vi har en  jämlik representation av våra medlemmar gällande kön. Vi Unga är en organisation genomsyrad av demokratiskt arbete, som bygger på årliga lokala årsmöten i lokalföreningen med medlemsrepresentation och årliga stämmor i distriktet med ombudsrepresentanter från lokalföreningarna. Varje år håller vi i distriktet en utbildning och årsmötesträff för att föreningarna ska känna sig säkra och få kunskap om just vikten av årsmöten och dess demokratiska beslut. Vid behov finns vi med vid årsmöten som stöd och hjälp. Demokratiska beslut präglar alltid vår styrelse, våra arbetsgrupper och våra arrangemang. Allt vi gör bygger på delaktighet och inflytande.

 

Om jämställdhet

Vi Unga handlar om oavsett intresse och dröm är du välkommen, oavsett kön och bakgrund. Vår verksamhet bygger på olika intressen men har ändå sedan länge varit en jämställd organisation. Genom att tänka normkritiskt och sträva efter jämställdhet i allt vi gör anser vi oss vara en jämställd organisation. För att fortsätta jobba med Jämställdhet arbetar vi till viss del med en jämlik representation inom vår styrelse och personal men ser även till att vara lyhörda och se hur jämställheten ser ut hos våra olika lokalföreningar, vi informerar och förbättrar kunskapen kring ämnet på så sätt. Vi ser till att fortbilda personal och styrelse inom makt och normer b.la genom Mod att mäta. Distriktet försöker alltid ha en medvetenhet om jämställdhet inom all marknadsföring, representation och handling. jämlikhet

 

Om jämställdhet mellan sociala och kulturella grupper.

Med vår satsning #föreningslivåtalla kan vi inte bli mer tydliga i vad och vart vi vill med vårt arbete. Vi vill att föreningslivet ska bli mer tillgänligt för alla och därför satsar vi mycket på att synas, finnas och möta unga i utsatta områden. Vi arbetar med representation i vår styrelse och ser till att skicka ombud till förbundsstämman som representerar våra medlemmar och organisation på riktigt. Distriktet är våra lokalföreningar. Våra medlemmar är Distriktet. Vi vill fortsätta arbeta med tillgänglihet och bryta normen kring den typiska ”föreningaktiva”. Genom att arrangera gemensamma utbildningar, arrangemang och träffar,skapas nya möten mellan barn och ungdomar oavsett bakgrund, kön och fritidsintressen. Vi vill visa andra organisationer att alla ungdomar oavsett bakgrund tar del av föreningslivet. Vi förändrar och inspirerar andra.

 

Om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi antar aldrig att alla är lika. Därför försöker vi arbeta proaktivt.
Vid arrangemang och träffar ser vi till att det finnas ramp och är handikappsanpassat. Vårt kontor och konferensrum på Tjärhovsplan 6 är handikappsanpassat. Vi har sedan många år tillbaka tagit hänsyn till specifika behov i anmälan vid arrangemang, utbildningar och träffar  för att kunna tillgodose just behov i tid blanda annat med rätt kost, rätt att sova enskilt, specifika material, önskemål om tolk, och lägga in lämpliga pauser i schemat. Utan att man ska behöva känna sig annorlunda. Vi vill vara tillgängliga för alla.

 

Distriktstadgar

Distriktet är en ideell organisation. Distriktet är ett samlande organ för föreningar och kretsar inom Stockholms län. Distriktet följer Förbundet Vi Ungas stadgar och är ett organisationsled i Förbundet Vi Unga.

 

Grundstadga för distrikt

§ 1 Organisationens namn
Organisationens namn är Vi Unga Stockholms län, är ett distrikt i Förbundet Vi Unga.

§ 2 Distriktsstyrelsens säte
Distriktsstyrelsen har sitt säte i Stockohlms kommun.

§ 3 Föreningsform
Distriktet är en ideell organisation. Distriktet är ett samlande organ för föreningar och kretsar inom Stockholms län. Distriktet
följer Förbundet Vi Ungas stadgar och är ett organisationsled i Förbundet Vi Unga.

§ 4 Stadgeändring
För ändring av distriktets stadgar, fordras ett enhälligt beslut på ordinarie distriktsstämma eller beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande distriktsstämmor, varav minst en ordinarie distriktsstämma. Förslag till ändring av
distriktets stadgar skall utsändas minst 10 dagar före distriktsstämman.

§ 5 Giltighet
Då tillägg till grundstadgan eller ändring görs, träder stadgarna i kraft först då förbundsstyrelsen godkänt dem.

§ 6 Motionsrätt
Alla medlemmar, föreningar och kretsar i distriktet har rätt att lämna motion till distriktsstämman. Motionen skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 20 dagar före stämman.

§ 7 Distriktsstämman
Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande församling. Ordinarie distriktsstämma skall hållas varje år senast den 30 april. Extra distriktsstämma hålls då distriktsstyrelsen finner anledning till det eller då minst 1/3 av föreningarna i distriktet skriftligen begär det. Vid extra distriktsstämma behandlas bara den fråga som är orsak till den extra distriktsstämman. Distriktsstyrelsen skall kalla till distriktsstämman senast 30 dagar före mötet. Stämmohandlingarna utsändes senast 10 dagar före distriktsstämman.

Varje förening är garanterade 5 grundombud på distriktsstämman. Föreningens ombud skall vara medlemmar i föreningen. Ombud skall kunna bevisa medlemskap för innevarande år. Distriktsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt på distriktsstämman och kan heller inte väljas som ombud av förening. Distriktsstyrelsens ledamöter har rätt att anteckna avvikande mening till distriktsstämmoprotokollet. Ledamöter i den tillträdande distriktsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer. Personal i Förbundet Vi Unga har inte rösträtt. Samtliga närvarande på distriktsstämman har yttranderätt. Samtliga närvarande medlemmar har förslags- och yttranderätt.

Vid ordinarie distriktsstämma behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst fem, samt eventuella ersättare i distriktsstyrelsen.
• Val av distriktsstyrelse
• Val av två myndiga revisorer, varav en med fackmannakunskaper, och två ersättare.
• Val av ordinarie representant samt personlig ersättare till Studieförbundet Vuxenskolans distriktsstyrelse
• Motioner
• Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift samt övriga förslag från distriktsstyrelsen
• Val av valberedning
• Val av ombud till förbundsstämman enligt följande:
Varje distrikt har tre grundombud samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. 0-199 medlemmar ger därmed 4 ombud. 200-399 medlemmar ger fem ombud och så vidare.

§ 8 Distriktsstyrelsens uppgift
Distriktsstyrelsen består av ledamöter valda av distriktsstämman samt adjungerade ledamöter, efter distriktsstyrelsens beslut. Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att utse en representant med personlig ersättare. Ledamöter vilka valts av distriktsstämman skall vara medlemmar i Förbundet Vi Unga.

Distriktstyrelsen har till uppgift att:
• sköta distriktets förvaltning, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
• planera och genomföra bra verksamhet, i enlighet med Förbundet Vi Ungas grundidéer och stadgar
• verka för god utbredning och utformning av verksamheten inom distriktet genom att stödja befintliga föreningar och ta initiativ till nybildning
• verka för utbildning av föreningsmedlemmar, funktionärer och ledare
• betala avgifter och lämna in de rapporter, ge den information och insyn i verksamhet och förvaltning som riksorganisation önskar
• föra medlemmarnas talan enligt Förbundet Vi Ungas grundidéer.

§ 9 Vilande distrikt
Ett distrikt som inte bedriver verksamhet och inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot föreningarna kan förklaras vilande genom beslut på distriktsstämman. Om det inte är möjligt att genomföra distriktsstämma kan förbundsstyrelsen fatta beslut om att lägga distriktet vilande.

Ansvar för vilande distrikt har förbundsstyrelsen.
Behov av service och information för verksamma föreningar inom vilande distrikt tillgodoses av riksorganisationen genom avtal med exempelvis närliggande distrikt.

§ 10 Upplösning
För upplösning av distriktet, fordras ett enhälligt beslut på ordinarie distriktsstämma eller beslut med 3/4 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande distriktsstämmor,
varav minst en ordinarie. Förslag om upplösning av distriktet skall, via kallelse, utsändas minst 30 dagar före distriktsstämman. Om det inte är möjligt att genomföra en distriktsstämma, kan distriktet upplösas genom beslut av förbundsstyrelsen. Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, riksorganisationen.

Du kan du läsa mer om förbundets stadgar och styrdokument HÄR