Revisorer

Revisionen av Förbundet Vi Unga kan sägas vara uppdelad i två delar: räkenskapsrevision och verksamhetsrevision. För den förstnämnda är huvudsakligen den godkände/auktoriserade revisorn ansvarig och för den sistnämnda verksamhetsrevisorerna/lekmannarevisorerna.

Revisionsuppdraget utförs löpande från det att revisorerna valts av förbundsstämman till dess att revisionsberättelse för verksamhetsåret lämnats till nästkommande förbundsstämma.

Våra revisorer

Auktoriserade revisorer

Vår auktoriserade revisor vald vid förbundsstämman 2019 är Grant Thornton.

Verksamhetsrevisorer

Vid förbundsstämman 2019 valdes Anna Nordström och Fredrik Sjöberg till våra verksamhetsrevisorer.

↑ Till toppen