Förbundet Vi Ungas integritetspolicy

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som medlem och deltagare som Förbundet Vi Unga behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter, inom ramen för Vi Ungas verksamhet reglerad av Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.

Den registrerade har rätt att få veta om och hur Förbundet Vi Unga behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Förbundet Vi Unga är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.

Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till Förbundet Vi Unga i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till:

Förbundet Vi Unga c/o United Spaces
Box 190
114 79 Stockholm

Den registrerade har rätt att inge klagomål på Förbundet Vi Ungas personuppgiftsbehandling antingen direkt till Förbundet Vi Ungas eller till Datainspektionen.

Förbundet Vi Unga är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Förbundet Vi Unga.

Integritetsansvarig
Jasmin Jaziri Nouri
Jasmin.jasziri.nouri@viunga.se
076 023 21 53

Förbundet Vi Unga är anordnare av all statsbidragsberättigad ungdomsverksamhet inom Förbundet Vi Unga och därmed ansvarig för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet genomförd med samverkanspart. Samma regler gäller som vid verksamhet utförd av endast Förbundet Vi Unga.

Förbundet Vi Unga samlar in personuppgifter från den registrerade, antingen via föranmälan via webbformulär eller telefon eller i samband med verksamhet. Förbundet Vi Unga registrerar i normalfallet namn, födelsedatum, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande i verksamheten.

Förbundet Vi Unga behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidrag.

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer är det fastställt i svensk rätt att ungdomsorganisationers bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även ungdomsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

Förbundet Vi Unga behandlar personuppgifter för att administrera deltagande och medlemmar samt kommunicera med registrerade. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Det är nödvändigt för Förbundet Vi Unga att hantera deltagares personuppgifter för att administrera verksamhet och kommunicera med deltagare. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Förbundet Vi Unga. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i verksamheten.

Förbundet Vi Unga behandlar personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågors och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Förbundet Vi Ungas verksamhet, exempelvis deltagarundersökningar. Denna behandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Förbundet Vi Unga behandlar deltagares personuppgifter för marknadsföringsåtgärder avseende ungdomsverksamhet, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Förbundet Vi Unga behandlar personuppgifter i övriga delar av verksamheten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i de fall där det finns berättigade intressen för behandlingen.

Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och direkt marknadsföring under det verksamhetsår en registrerad deltar i Förbundet Vi Ungas verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

Förbundet Vi Unga kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor på att under en viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Förbundet Vi Ungas verksamhet.

Förbundet Vi Unga är även skyldiga att lagra närvarolistor och aktivitetsrapporter, vilka innehåller personuppgifter i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078) då de utgör verifikat. Förbundet Vi Unga raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns rättslig grund att behandla.

Förbundet Vi Unga är skyldiga enligt förordning att på begäran överlämna de personuppgifter som statliga myndigheter eller kommuner och landsting bedömer vara nödvändiga för att kunna fullföra sina myndighetsuppgifter. Överföringen sker därmed med stöd av grunden rättslig förpliktelse.

Förbundet Vi Unga överlämnar i vissa fall personuppgifter till underleverantörer för marknadsförings- informations- och uppföljningsändamål. Förbundet Vi Unga säkerställer då genom personuppgiftsbiträdesavtal att personuppgifter inte hanteras för andra ändamål.

Förbundet Vi Unga överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Förbundet Vi Unga har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Load More

↑ Till toppen