Stadgar

Grundstadga för distrikt

§ 1 Organisationens namn
Organisationens namn är Vi Unga Norrbotten, ett distrikt i Förbundet Vi Unga.

§ 2 Distriktsstyrelsens säte
Distriktsstyrelsen har sitt säte i Norrbottens län.

§ 3 Föreningsform
Distriktet är en ideell organisation. Distriktet är ett samlande organ för föreningar och kretsar inom Norrbottens län. Distriktet
följer Förbundet Vi Ungas stadgar och är ett organisationsled i Förbundet Vi Unga.

§ 4 Stadgeändring
För ändring av distriktets stadgar, fordras ett enhälligt beslut på ordinarie distriktsstämma eller beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande distriktsstämmor, varav minst en ordinarie distriktsstämma. Förslag till ändring av
distriktets stadgar skall utsändas minst 10 dagar före distriktsstämman.

§ 5 Giltighet
Då tillägg till grundstadgan eller ändring görs, träder stadgarna i kraft först då förbundsstyrelsen godkänt dem.

§ 6 Motionsrätt
Alla medlemmar, föreningar och kretsar i distriktet har rätt att lämna motion till distriktsstämman. Motionen skall vara underskriven av minst en motionär. Motionen skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 20 dagar före stämman.

§ 7 Distriktsstämman
Distriktsstämman är distriktets högsta beslutande församling. Ordinarie distriktsstämma skall hållas varje år senast den 30 april.

Extra distriktsstämma hålls då distriktsstyrelsen finner anledning till det eller då minst 1/3 av föreningarna i distriktet skriftligen begär det. Vid extra distriktsstämma behandlas bara den fråga som är orsak till den extra distriktsstämman. Distriktsstyrelsen skall kalla till distriktsstämman senast 30 dagar före mötet. Stämmohandlingarna utsändes senast 10 dagar före distriktsstämman.

Varje förening är garanterade 5 grundombud på distriktsstämman. Föreningens ombud skall vara medlemmar i föreningen. Ombud skall kunna bevisa medlemskap för innevarande år. Distriktsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt på distriktsstämman och kan heller inte väljas som ombud av förening. Distriktsstyrelsens ledamöter har rätt att anteckna avvikande mening till distriktsstämmoprotokollet. Ledamöter i den tillträdande distriktsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer. Personal i Förbundet Vi Unga har inte rösträtt. Samtliga närvarande på distriktsstämman har yttranderätt. Samtliga närvarande medlemmar har förslags- och yttranderätt.

Vid ordinarie distriktsstämma behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorernas berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst fem, samt eventuella ersättare i distriktsstyrelsen.
• Val av distriktsstyrelse
• Val av två myndiga revisorer, varav en med fackmannakunskaper, och två ersättare.
• Val av ordinarie representant samt personlig ersättare till Studieförbundet Vuxenskolans distriktsstyrelse
• Motioner
• Verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer, fastställande av medlemsavgift samt övriga förslag från distriktsstyrelsen
• Val av valberedning
• Val av ombud till förbundsstämman enligt följande:
Varje distrikt har tre grundombud samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. 0-199 medlemmar ger därmed 4 ombud. 200-399 medlemmar ger fem ombud och så vidare.

§ 8 Distriktsstyrelsens uppgift
Distriktsstyrelsen består av ledamöter valda av distriktsstämman samt adjungerade ledamöter, efter distriktsstyrelsens beslut. Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att utse en representant med personlig ersättare. Ledamöter vilka valts av distriktsstämman skall vara medlemmar i Förbundet Vi Unga.

Distriktstyrelsen har till uppgift att:
• sköta distriktets förvaltning, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
• planera och genomföra bra verksamhet, i enlighet med Förbundet Vi Ungas grundidéer och stadgar
• verka för god utbredning och utformning av verksamheten inom distriktet genom att stödja befintliga föreningar och ta initiativ till nybildning
• verka för utbildning av föreningsmedlemmar, funktionärer och ledare
• betala avgifter och lämna in de rapporter, ge den information och insyn i verksamhet och förvaltning som riksorganisation önskar
• föra medlemmarnas talan enligt Förbundet Vi Ungas grundidéer.

§ 9 Vilande distrikt
Ett distrikt som inte bedriver verksamhet och inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot föreningarna kan förklaras vilande genom beslut på distriktsstämman. Om det inte är möjligt att genomföra distriktsstämma kan förbundsstyrelsen fatta beslut om att lägga distriktet vilande.

Ansvar för vilande distrikt har förbundsstyrelsen.
Behov av service och information för verksamma föreningar inom vilande distrikt tillgodoses av riksorganisationen genom avtal med exempelvis närliggande distrikt.

§ 10 Upplösning
För upplösning av distriktet, fordras ett enhälligt beslut på ordinarie distriktsstämma eller beslut med 3/4 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande distriktsstämmor,
varav minst en ordinarie. Förslag om upplösning av distriktet skall, via kallelse, utsändas minst 30 dagar före distriktsstämman. Om det inte är möjligt att genomföra en distriktsstämma, kan distriktet upplösas genom beslut av förbundsstyrelsen. Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, riksorganisationen.

Du kan du läsa mer om förbundets stadgar och styrdokument HÄR och hela förbundets stadgar hittar du HÄR.