Den registrerades rättigheter

- Skrevs 10 mar 2019 - Ändrades 31 aug 2020

Den registrerade har rätt att få veta om och hur Förbundet Vi Unga behandlar dennes personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.

Den registrerade har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås t.ex. om Förbundet Vi Unga är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna.

Den registrerade har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör denne som har lämnats till Förbundet Vi Unga i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Den registrerade har alltid rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till:

Förbundet Vi Unga c/o United Spaces
Box 190
114 79 Stockholm

Den registrerade har rätt att inge klagomål på Förbundet Vi Ungas personuppgiftsbehandling antingen direkt till Förbundet Vi Ungas eller till Datainspektionen.


↑ Till toppen